به همگان ثابت شده است که داعش فعالیت رسانه ای تاثیر گذاری را در ماههای اخیر آغاز کرده است. ما به این نتیجه رسیدیم که بستر توئیتر به اصلی ترین مرکز تبلیغات داعش تبدیل شده است و تعداد پراکنده از فعالین داعش در توئیتر حساب دارند. بنابراین تصمیم گرفته شد که توسط نرم افزارهای Nodexl  و Gephi به تحلیل شبکه ها و گراف های ارتباطی حول حساب کاربری به نام @ISTimes2 پرداخته شده است. در این پروژه ابتدا توسط نرم افزار Nodexl که قابلیت خزش در توئیتر را دارد اطلاعات جمع آوری شده و سپس توسط Gephi گراف آن رسم شده است. در اینجا لازم به ذکر است که توئیتر هنگامیکه نرم افزاری قصد خزش در آن را داشته باشد با محدودیت زمانی مواجه کرده و اطلاعات را بسیار کند در اختیار قرار می دهد.

تحلیل ارتباطات داعش در توئیتر

تصویر۱: در این تصویر نمای کاملی از تمامی ارتباطات که شامل سه بخشند را مشاهده می کنید. ارتباطات با رنگ بنفش کاربرانی اند که حول حساب کاربری @ISTimes2 در ارتباطند و در واقع با این حساب به طور مستقیم ارتباط داشته اند. رنگ نارنجی ارتباطات حول حساب کاربر دیگری از داعش با نام @ISL103 را نشان میدهد. نکته جالب اینجاست که این دو حساب یعنی بنفش و نارنجی ارتباط مستقیم باهم نداشته و تنها از طریق۶ کاربر دیگر باهم در ارتباطند. و در نهایت رنگ آبی که گره هایی را نشان میدهد که کم کم در حال ظاهر شدن حول حسابهای کاربریی با نام های @ShamiWitness, @NusantarWitness and @ShamBreaking3 در حال شکل گیری اند و درآینده آنها ارتباطات گسترده تری را تشکیل خواهند داد.

تحلیل ارتباطات داعش در توئیتر

 

تصویر۲: این تصویر ارتباطات حول کاربر  @ISTimes2 را نشان میدهد. اکثر این کاربران از طرفداران داعشند اما تعدادی روزنامه نگار و کاربر ضد داعش هم در این ارتباطات در نقش مخالف ظاهر شده اند.

 

تحلیل ارتباطات داعش در توئیتر

 

 

تصویر ۳: ارتباطاتی که حول کاربر  @ISL103 تشکیل شده است.