تفاوت افراد موفق و ناموفق (موفقیت پیشگان و شکست پیشگان) 

تفاوت افراد موفق و ناموفق (موفقیت پیشگان و شکست پیشگان)

 افراد موفق ثروتمندان به کسب موفقیت و ثروت ومتعهدند
در حالی که فقرا فقط دلشان می خواهد ثروتمند شوند

 

[Forwarded from iStrategist] [ Photo, 2: افراد موفق و ثروتمندان اندیشه های بزرگ دارند، فقرا و افرا ناموفق افکار کوچک   کانال استراتژیست @Lashkarbolouki ]

افراد موفق و ثروتمندان اندیشه های بزرگ دارند،
فقرا و افرا ناموفق افکار کوچک

 

 

 افراد موفق بر روی  فرصتها تمرکز می کنند
اما شکست خوردگان بر روی موانع تمرکز می کنند

افراد موفق سایر افراد موفق را تحسین میکنند
ولی ناموفقان از آنها متنفرند

 

 موفقیت پیشگان با افراد مثبت و موفق در ارتباط هستند
و فقرا با افراد غیر موفق و منفی باف معاشرت می کنند. 

 

 

موفقیت پیشگان، در قبال مشکلات و مسایل، راه حل محور هستند
و ناموفق ها، در قبال مسائل تسلیم می شوند.

 

 افراد موفق پدیده های تازه رابه مثابه فرصت شکار میکنند
شکست پیشگان از پدیده های جدید می ترسندومی گریزند

افرادموفق برای نتایج کار می کنند (امروزبه این خروجی رسیدم)
شکست پیشگان براساس زمان کار می کنند (امروز 8ساعت کار کردم)

 

 

موفقها میگویندهم ثروت هم شادی
شکست پیشگان فکر میکنندباید بین دستیابی بین ثروت وشادمانی یکی راانتخاب کنند

 

 

 موفق ها بر دارایی شان مدیریت می کنند
شکست پیشگان توسط دارایی شان مدیریت شوند و اسیر آن هستند

 

 

موفقها از دارایی شان کار می کشند و دارایی بیشتر خلق می کنند
شکست پیشگان برای پول کار می کنند. 

افرادموفق میترسند اما به پیش میروند
شکست پیشگان صحنه را ترک می کنند و هیچ مخاطره ای را قبول نمی کنند.

 

 

موفقیت پیشگان، می دانند که نمی دانند و می آموزند.
شکست پیشگان فکرمیکنند که میدانند امافقط بدشانس اند